Wat is die gevolg proses in spesiale onderwys onder die IDEA-wet?

Wetgewing beoog om die jeug 'n gratis en toepaslike onderwys te gee aan spesiale behoeftes

Behoorlike proses is 'n vereiste ingevolge die Wet op Individue met Gestremdhede Onderwys (IDEA) wat die regulerende basis uiteensit vir 'n formele stel beleide en prosedures wat deur skole en distrikte vir kinders in spesiale onderwysprogramme geïmplementeer moet word.

Verdere proses is daarop gemik om te verseker dat kinders met leergestremdhede en ander vorme van gestremdhede 'n gratis toepaslike openbare onderwys ontvang.

Hierdie beleide en prosedures word tipies beskryf in 'n skooldistrik se prosedurele veiligheidsverklaring en plaaslike beleide. Prosedurele waarborge word soms na verwys as ouerregteverklarings.

Behoorlike prosesvereistes is in die IDEA uiteengesit met die bedoeling dat hulle, indien gevolg, sal help om gepaste besluitneming en dienste vir kinders met gestremdhede te fasiliteer.

Gehoorsaamhede vir Gewapende Ouers

'N Spesiale onderwysverhoorprosesverhoor is een van die drie hoof administratiewe middels wat onder die Wet op Individue met Gestremdheidsopvoeding (IDEA) en Artikel 504 van die Rehabilitasiewet van 1973 beskikbaar is om onenigheid tussen ouers en skole rakende kinders met gestremdhede op te los.

Verdere proses verhore is administratiewe verhore wat op baie maniere gedoen word, soos 'n hofsaak. Gehoorsaamtes mag namens individuele studente of groepe studente gehou word, soos in 'n klasaksie.

Wat gebeur tydens 'n spesiale onderwysverhoor?

'N behoorlike proses verhoor is soortgelyk aan 'n verhoor in die siviele hof. Enige party kan verteenwoordig word deur 'n prokureur of kan hul sake self voorlê. Die prosedures en vereistes vir 'n behoorlike prosesverhoor kan wissel afhangende van u spesifieke administratiewe wette.

Oor die algemeen gebeur verhore omdat ouers glo dat die kind se individuele onderwysprogram nie toepaslik geïmplementeer word nie, hulle kind is 'n Vrye Toepaslike Openbare Onderwys (FAPE) geweier, of hulle verskil van die skool oor watter onderrigmetodes toepaslik sal wees vir die kind.

In ander gevalle glo ouers dat die skooldistrik versuim het om die nodige ondersteuningsdienste, soos spraak-, fisiese of arbeidsterapie , vir die kind te verskaf. Hulle mag ook glo dat hulle met die distrik probeer werk het om die probleem op te los, maar nie suksesvol was nie. Soms is die meningsverskil so belangrik dat dit 'n onpartydige gehoorbeampte (IHO) benodig om dit op te los.

Hoe behoorlike prosesverhore ontvou

Die eiser of klaer gee 'n openingsverklaring wat sy of haar bewerings teen die verweerder of respondent uiteensit. Die eiser het ook die bewyslas.

Beide partye kry die geleentheid om hul sake te stel. Elkeen moet bewys dat enige bewerings feite is met voldoende, ontvanklike bewyse en ondersteunende dokumentasie.

Gewone tipes bewyse sluit in die kind se kumulatiewe rekords en vertroulike spesiale onderwyslêers; verwysings vir assessering ; assesseringsverslae van die skool of privaat evalueerders.

Die kind se DOE doelwitte en doelwitte, vorderingsverslae; dissiplinêre verslae, soos skorsing en uitsetting dokumentasie; en bywoning en graadverslae; kan ook bewys wees.

Albei partye kan onderbroeke voorberei om hul posisies te ondersteun om vir die oorweging aan die IHO voor te lê. Opdragte bevat tipies agtergrondinligting oor sake wat met die saak verband hou. Byvoorbeeld, 'n ouer van 'n kind met outisme kan 'n kort uiteensetting van effektiwiteit van aanvullende kommunikasie inhandig .

Elke party kan getuies dagvaar om persoonlik of deur middel van beëdigde verklaring of aflegging te getuig. Partye kry die geleentheid om enige getuies wat tydens die verhoor getuig, te kruisondervra.

Die gehoorbeampte luister na die saak wat deur die partye aangebied word en maak 'n formele besluit gebaseer op die regspraak. IHO's kan staatmaak op bestaande administratiewe wette, bindende presedent en oorredende presedent om hul besluite oor die aangeleentheid te vorm.

Albei partye het die keuse om die beslissing te appelleer indien hulle redelike bewyse kan lewer dat die gehoorbeampte 'n fout gemaak het of dat bykomende getuienis opgedaag het wat die uitslag van die saak kan beïnvloed.

Ander grieweprosedures beskikbaar vir ouers

Ouers mag ook ander grieweprosedures volg. Byvoorbeeld, hulle kan 'n informele oplossing vir die probleem soek deur te praat met die skoolhoof of bestuurder van die kind se skool, die spesiale onderwysadministrateur of 'n Artikel 504-administrateur.

Daarbenewens kan hulle 'n klagte by die plaaslike raad van onderwys indien deur die distrikssuperintendent of bestuurder of 'n IDEA-formele klagte by die staat se onderwysdepartement indien. Sommige ouers kies om 'n Afdeling 504-klag by die US Department of Education se Kantoor van Burgerregte in te dien.

Laastens kan hulle bemiddeling van die staat se onderwysdepartement aanvra. Omdat behoorlike proses verhore 'n lang en stresvolle proses kan wees vir alle betrokke partye, kan ander vorme van resolusie voordelig wees.