Maniere Onderwysers meet vordering in spesiale onderwys

Om studente se opvoedkundige vordering te meet, is belangrik in die ontwikkeling en implementering van onderrigstrategieë en evaluering van programdoeltreffendheid vir jou leer-gestremde kind . Leer meer oor die mees algemene maniere waarop onderwysers die opvoedkundige vordering van studente vir spesiale onderwysprogramme meet en waardevolle wenke kry wat jou sal help om onderwysbesluite te neem vir sy spesiale onderwysprogram.

1 -

Waarneming is 'n nuttige hulpmiddel om studente se opvoedkundige vordering te meet
Getty

Waarneming kan hoogs akkurate, gedetailleerde en verifieerbare inligting verskaf oor studente se sterk punte en swakpunte. Waarneming kan wees:

2 -

Gestandaardiseerde Graderingskale Meet Progress in 'n Uniform Way

Graderingskale meet positiewe en probleemgedrag , aandag, die kind se onafhanklikheidsvaardighede en ander gebiede. Hierdie inligting stel die IEP-span in staat om:

Graderingskale is gestandaardiseerde vraelyste wat deur onderwysers, ouers en ander wat met die student vertroud is, voltooi. Hulle bied ook nasionale vergelykings.

3 -

Rekord Reviews Verskaf omvattende inligting om studente vordering te meet

'N Derde metode om studentevordering te meet is die rekordoorsig. In rekordoorsig kan inligting versamel word uit skoolkumulatiewe rekords, skooldatabasisse, inligting van vorige skole, mediese en geestesgesondheidsdata, monsters van studentewerk wat in portefeuljes opgebou is, en anekdotiese rekords. Ouers kan ook kies om 'n belangrike familiegeskiedenis vir gesondheids- en sosiale kwessies te verskaf.

4 -

Kriterium Verwysings Toetsing Toon studente vordering in spesifieke vaardigheidsareas

Kriteriumverwysende toetse meet spesifieke vaardighede wat 'n student geleer het. Hulle is nie ontwerp om tellings te lewer vir vergelyking met eweknieë nie. In plaas daarvan fokus hulle op spesifieke vaardighede binne 'n vakgebied. Op primêre vlak kan basiese wiskunde , byvoorbeeld die vermoë om verbindings tussen getalle en hoeveelhede te herken, die toevoeging van enkelsyfer, die byvoeging van 'n enkelsyfer na 'n dubbelsyfer of ander vaardighede aangespreek word. Hierdie toetse verskaf spesifieke inligting aan onderwysers om onderrig vir studente se behoeftes te ontwerp.

5 -

Eintlike Assesseringsmaatreëls Vordering in Toegepaste Vaardighede

Eintlike assessering evalueer studente se prestasie op werklike werk. Om suksesvol op hierdie toetse te presteer, moet studente die vakgebied ken en daardie kennis kan gebruik om probleemoplossingstake uit te voer. Aktiwiteite wat in outentieke assesserings gebruik word, kan insluit:

6 -

Gestandaardiseerde Prestasie Toetse Assesseer Lees-, Wiskunde-, Skryf- en Inhoudsareas

Gestandaardiseerde toetse kan lees-, skryf-, wiskunde- en inhoudsgebiede soos sosiale studies en wetenskap assesseer. Hulle verskaf inligting oor studente se vermoëns in hierdie areas. Die voordeel van hierdie toetse is dat hulle ouers en onderwysers vertel hoe studente presteer in vergelyking met ander op 'n staats- of nasionale vlak.